✿ــــ✿

✿ــــ✿ !


پرنده کوچک من چهارم آبان 88 و هفتم ذیقعده 1431 قمری موقع اذان ظهر روز دوشنبه روی شونه های من نشست
\
0.048063993453979